Město Luby
Město Luby

Knihovní řád městské knihovny Luby

I. Všeobecná ustanovení

KŘ upravuje vzájemné vztahy mezi MK Luby a jejími čtenáři a uživateli.

Knihovna poskytuje svým čtenářům výpůjční a informační služby. Je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem, která shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům a databázím. Organizuje kulturní akce MŠ, ZŠ, ŠD.

Základní služby jsou poskytovány za jednorázový roční poplatek /platí 12 měsíců od dne zaplacení), speciální služby jsou hrazeny zvlášť. Jejich seznam včetně výše poplatků je uveden v ceníku.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Registrace čtenáře (uživatele)

Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vyplněním přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, na základě které mu bude vydán čtenářský průkaz. Podpisem přihlášky čtenář potvrzuje, že je obeznámen s KŘ a bude jej dodržovat a zároveň podle zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a užíváním osobních údajů pro potřeby uvedené v odstavci 4. Každou změnu těchto údajů je čtenář povinen nahlásit knihovníkovi.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. K ověření totožnosti předkládá čtenář občanský průkaz.

Děti do 15 let se stávají čtenáři na základě písemného souhlasu zákonného zástupce, vyplněním přihlášky a uhrazením registračního poplatku.

Údaje na přihlášce slouží knihovně k identifikaci osoby při správě svěřeného majetku, při vzájemné komunikaci mezi knihovnou a čtenářem a pro potřeby statistiky. Ochrana osobních údajů před zneužitím je zajištěna odpovědnými pracovníky a garantována knihovnou podle Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů knihovny, které je přílohou č.1 KŘ a slouží zároveň jako závazná směrnice.

III. Základní povinnosti a práva čtenářů knihovny

Čtenáři jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochraně majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek, do prostor knihovny vstupovat ve vhodném a čistém oblečení.

Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

Každý čtenář je povinen ve svém vlastním zájmu nahlásit knihovně jakékoliv změny souvisící s jeho osobou a mající na jeho evidenci (například změnu bydliště, kantaktu, změnu zaměstnání apod.)

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

IV. Výpůjční služby

Knihovna zpřístupňuje a půjčuje dokumenty ze svých fondů po předložení platného čtenářského průkazu.

Čtenářský průkaz je nepřenosný tzn. Je platný pouze pro čtenáře, který podepisuje přihlášku. Neplatí pro rodinné příslušníky, ani jiné osoby. Jeho ztrátu je čtenář povinen ihned nahlásit knihovně, stejně tak i změnu bydliště – viz. ceník.

Pokud žádaný dokument není právě k dispozici, může čtenář požadovat jeho rezervaci, je zdarma. Pokud je na jeden dokument více rezervací, jejich pořadí je stanoveno podle data podání rezervace. Jestliže si čtenář nevyzvedne požadovaný dokument do 14 dnů od zaslání oznámení o přítomnosti rezervovaného titulu v knihovně je tento dokument postoupen dalšímu zájemci.

Jestliže požadovaný dokument knihovna nemá ve svém fondu, může čtenář požadovat jeho objednání prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. Tato služba je poskytována za úhradu viz. ceník. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Pokud čtenář nevrátí dokumenty ve stanoveném termínu, zaplatí sankční poplatky ve stanovené výši viz. ceník. Není-li vypůjčený dokument rezervován jiným čtenářem, může si čtenář požádat o jeho prodloužení ( i dvakrát po sobě – lze i telefonicky, e-mailem nebo písemně). Nereaguje-li čtenář na upomínku bude vrácení dokumentu vymáháno právní cestou.

Po převzetí výpůjčky si každý uživatel ve vlastním zájmu prohlédne půjčované dokumenty a zjištěné závady nahlásí knihovnici. V případě, že je nenahlásí, zodpovídá za všechny závady zjištěné na dokumentu při vracení dokumentu.

Čtenář je povinen knihovně nahlásit ztrátu nebo poškození dokumentu. Knihovna může požadovat fyzickou náhradu dokumentu.

Čtenář, který trpí infekční chorobou nebo se v jeho okolí vyskytla, je povinen tuto skutečnost knihovně nahlásit. Po dobu trvání choroby se těmto čtenářům služby neposkytují.

V. Elektronické služby

Knihovna nabízí čtenářům možnost využití počítačů pro tyto účely:

  • vyhledávání v interních databázích a zpřístupňování CD ROM
  • využívání webových stránek internetu, elektronické pošty a dostupných databází
  • možnost vlastní práce s nainstalovaným softwarem MS OFFICE

Příloha č.2 KŘ Provozní řád pro práci s PC a Internetem stanovuje pravidla používání počítačů v knihovně.

V. Ostatní služby

Knihovna poskytuje svým čtenářům ústní, písemné, telefonické a elektronické informace., které lze získat využitím jejich fondů a ostatních knihovně dostupných informačních zdrojů.

Knihovna organizuje různé akce.

Knihovna zajišťuje i další speciální služby – kopírování dokumentů, skenování, donášku knih do domu na přání, balení knih, sešitů.

VI Závěrečná ustanovení

Knihovna je prostředníkem při získávání informací a neodpovídá za jejich pravdivost.

Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorská práva viz. autorský zákon č. 121/2000 Sb.)

Čtenáři mohou podávat připomínky a stížnosti k činnosti knihovny písemně nebo ústně knihovnici nebo prostřednictví e-mailu.

 

KŘ nabývá platnosti dnem 1. 10. 2018

Knihovna

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
déšť 12 °C 9 °C
středa 29. 5. slabý déšť 16/7 °C
čtvrtek 30. 5. jasno 20/7 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 15/9 °C

Kudy z nudy - partner webu

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Praktické

Nabídky práce

3D-model Luby

Videa lubských akcí

Partnerské obce

znak město Erlbach  zank město Bubenreuth

     Erlbach        Bubenreuth

Znak Markneukirchen

 Markneukirchen

Obce a města v okolí

Znak Plesná Znak Sklaná

    Plesná           Skalná

Znak Kraslice   Zank Cheb

Kraslice           Cheb

Znak Karlovarský kraj Kamenné vrchy

Karlovarský    Kamenné   
kraj               vrchy