Město Luby
Město Luby

Od pondělí 15.2.2021 se MěÚ Luby vrací k obvyklým úředním hodinám.

Finanční odbor:

 

Upozorňujeme občany, že od roku 2021 nebude finanční odbor vystavovat a doručovat složenky na úhradu místních poplatků a pozemků.

V lednu 2020 vám byla doručena složenka s přílohou a upozorněním o způsobu úhrady v následujících letech, s variabilními symboly, splatností a částkou, tyto údaje bylo potřeba uchovat.

Pokud platební údaje nemáte, rádi vám je sdělíme telefonicky, mailem, či osobně na finančním odboru MěÚ Luby.

                                                                                     Radka Merhoutová, finanční odbor MěÚ Luby

 

Věra Šímová - vedoucí 
telefon: 354229413, email: financni@mestoluby.cz
 
Radka Merhoutová - místní poplatky 
telefon: 354229414, email: merhoutova@mestoluby.cz
 
Alena Vormová - fakturace
telefon: 354229418, email: vormova@mestoluby.cz
 
 
 

Místní poplatek za odpady

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Formuláře ke stažení:

Základní informace:

Poplatek platí:

 • fyzická osoba přihlášená v obci,
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Oznamovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.

Sdružená platba:

Společný zástupce může odvést poplatek za více osob (např. jeden člen domácnosti za ostatní členy domácnosti), musí však oznámit správci poplatku jména, příjmení, data narození všech osob a období, za které poplatek odvádí.
Pro oznámení je možné využít formulář.

Sazba poplatku:

Základní sazba poplatku činí za kalendářní rok 750 Kč.

Způsob úhrady poplatku:

 • Poplatník obdrží variabilní symbol pro úhradu poplatku.
 • Poplatek lze uhradit v hotovosti, kartou na pokladně MěÚ Luby nebo poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem. Při úhradě poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem je nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
 • Číslo účtu: 100128634/0600

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti (do 31. května), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození a úlevy:

Od poplatku jsou osvobozeni tito poplatníci:

 • fyzická osoba umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost městského úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • fyzické osoby, které se v příslušném kalendářním roce zdržují více jak 10 měsíců v zahraničí, ve výkonu trestu, ve zdravotnickém zařízení, azylovém domě a zároveň mají trvalý pobyt na území města Luby
 • fyzické osoby, které se v příslušném kalendářním roce zdržují více jak 12 měsíců v jiné obci a prokážou, že poplatek za svoz platí v jiné obci.
 • fyzické osoby, které jsou hlášeni k pobytu na území města Luby a současně vlastní, či mají ve spoluvlastnictví stavbu (v katastrálním území města Luby a jeho místních částech) určenou stavbu k individuální rekreaci ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.

Nárok na osvobození je poplatník povinen správci poplatku věrohodným způsobem doložit, ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Správce poplatku:

Správcem poplatku je odbor finanční MěÚ Luby, telefon 354229414.
 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška města Luby č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění (dále jen "OZV"),
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

               

Radnice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, středa 27. 10. 2021
zataženo 12 °C 5 °C
čtvrtek 28. 10. oblačno 13/4 °C

Kudy z nudy - partner webu

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Praktické

Nabídky práce

3D-model Luby

Videa lubských akcí

Partnerské obce

znak město Erlbach  zank město Bubenreuth

     Erlbach        Bubenreuth

Znak Markneukirchen

 Markneukirchen

Obce a města v okolí

Znak Plesná Znak Sklaná

    Plesná           Skalná

Znak Kraslice   Zank Cheb

Kraslice           Cheb

Znak Karlovarský kraj Kamenné vrchy

Karlovarský    Kamenné   
kraj               vrchy