Město Luby
Město Luby

Odkaz na Vánoční setkání u stromku 2021 - http://www.facebook.com/mestoluby/videos/925632488372429

Finanční odbor:

Splatnost místních poplatků, pronájmu pozemků a pachtů v roce 2022:
 • pronájem pozemků do 15.2.
 • místní poplatek ze psů do 31.3
 • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství do 31.5.
 • pacht do 30.9.
 • poplatek z pobytu - 4x ročně, do 15 dubna, 15. července, 15. října, 15. ledna

Pokud poplatková povinnost za místní poplatek vznikne po uvedeném datu splatnosti, splatnost poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou.

Podrobnosti k jednotlivým poplatkům naleznete níže.

Pokud platební údaje nemáte, rádi vám je sdělíme telefonicky, mailem, či osobně na finančním odboru MěÚ Luby.

                                                                              Radka Merhoutová, finanční odbor MěÚ Luby

                                                                    telefon: 354229414, email: merhoutova@mestoluby.cz

____________________________________________________________________________________

Věra Šímová - vedoucí 
telefon: 354229413, email: financni@mestoluby.cz
Radka Merhoutová - místní poplatky 
telefon: 354229414, email: merhoutova@mestoluby.cz
Alena Vormová - fakturace
telefon: 354229418, email: vormova@mestoluby.cz
 
 
 

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

Formuláře ke stažení:

Základní informace:

 • Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Luby.
 • Poplatek platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla
 • Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Oznamovací povinnost:

 • Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku, že se stal držitelem psa („Přiznání k poplatku ze psů“), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se tak stalo.
 • Po splnění oznamovací povinnosti vydá správce poplatku držiteli psa evidenční známku pro psa. Tato známka je nepřenosná na jiného psa.
 • Držitel psa je rovněž povinen oznámit správci poplatku, že přestal být držitelem psa, popřípadě další změny v evidenci psa („Hlášení o změně“), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se tak stalo.

Způsob úhrady poplatku:

 • Držitel psa obdrží při přihlášení variabilní symbol.
 • Poplatek lze uhradit v hotovosti, kartou v pokladně města nebo poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem. Při úhradě poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem je nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
 • Číslo účtu: 100128634/0600

Splatnost poplatku:

 • Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za jednoho psa v rodinném domě                                                                                         200Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě                                300Kč,
 • za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                                   v rodinném domě                                                                                                                     50Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let        v rodinném domě                                                                                                                      75Kč,
 • za jednoho psa v nájemním a panelovém domě                                                                  800Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v nájemním a panelovém domě                                                                                                                                                                         1100Kč,
 • za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                                              v nájemním a panelovém domě                                                                                            200Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let        v nájemním a panelovém domě                                                                                            300Kč,
 • za jednoho psa, zdržující se prokazatelně po celý rok na chatě, zahradě apod., jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v nájemním a panelovém domě                                               200Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa, zdržujícího se prokazatelně po celý rok na chatě, zahradě apod., jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v nájemním a panelovém domě             300Kč,
 • za jednoho psa                                                                                                                      v místních částech: Opatov, Flusberk, Egeten, Horní a Dolní luby                                        50Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                              v místních částech: Opatov, Flusberk, Egeten, Horní a Dolní luby                                         75Kč.

Osvobození a úlevy:

 • Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).
 • Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
 • V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Správce poplatku:

Správcem poplatku je odbor finanční MěÚ Luby, telefon 354229414.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška města Luby č. 4/2019 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,                     

Radnice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 6. 2022
skoro jasno 27 °C 13 °C

Kudy z nudy - partner webu

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Praktické

Nabídky práce

3D-model Luby

Videa lubských akcí

Partnerské obce

znak město Erlbach  zank město Bubenreuth

     Erlbach        Bubenreuth

Znak Markneukirchen

 Markneukirchen

Obce a města v okolí

Znak Plesná Znak Sklaná

    Plesná           Skalná

Znak Kraslice   Zank Cheb

Kraslice           Cheb

Znak Karlovarský kraj Kamenné vrchy

Karlovarský    Kamenné   
kraj               vrchy