Město Luby
Město Luby

FINANČNÍ ODDĚLENÍ


Věra Šímová - hlavní účetní, telefon: 354229413, email: financni@mestoluby.cz

Radka Merhoutová - místní poplatky, telefon: 354229414, email: merhoutova@mestoluby.cz

Alena Vormová - fakturace, telefon: 354229418, email: vormova@mestoluby.cz


 

Komunální odpad z nemovité věci od 1.1.2023

Platné od 1.1.2023

Výpočet ročních poplatků

Formuláře a informace ke stažení:
Základní informace
Předmět poplatku
Odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města. 
Poplatník

Fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Plátce poplatku

Společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.    

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Plátce poplatku, kterým je společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo vlastník nemovitosti nebo jimi zmocněná osoba, na základě originálu plné moci.

Základ poplatku

Objednaná kapacita soustřeďovacích prostředků (popelnic) pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.

Ohlašovací povinnost

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení (lze využít formulář „Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu“) nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. V ohlášení plátce dále uvede:

  • Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
  • Čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce.
  • Další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí a počet poplatníků majících v ní bydliště.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Změnou se v tomto případě rozumí i změna údajů rozhodných pro stanovení výše poplatkové povinnosti. K tomuto účelu lze využít formulář „Ohlášení změny místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“.

Veškerá ohlášení lze činit pouze kvalifikovaným podáním písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky (DS Města Luby: wvebcww).

Sazba poplatku

 Sazba poplatku činí 0,70 Kč/litr kapacity.

Způsob úhrady poplatku
  • Poplatník obdrží variabilní symbol pro úhradu poplatku. Kontaktujte oddělení poplatků.
  • Poplatek lze uhradit v hotovosti, kartou na pokladně MěÚ Luby nebo poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem. Při úhradě poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem je nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
  • Číslo účtu: 100128634/0600
Splatnost poplatku

 Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti (do 31. května), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození a úlevy

Žádné

Sankce, které mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu do 500 tis. Kč.

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Správce poplatku

Správcem poplatku je odbor finanční MěÚ Luby, telefon 354229414,                                    email: merhoutova@mestoluby.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška města Luby č. 1/2022  o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


 

Místní poplatek za komunální odpad z nemovité věci > Informace

Informace k 1.1.2023

informace o změnách KO.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 18,17 kB
Staženo: 160×
Vloženo: 5. 12. 2022

Radnice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, neděle 25. 2. 2024
zataženo 8 °C 0 °C
pondělí 26. 2. zataženo 7/1 °C
úterý 27. 2. zataženo 5/2 °C
středa 28. 2. slabý déšť 4/3 °C

Kudy z nudy - partner webu

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Praktické

Nabídky práce

3D-model Luby

Videa lubských akcí

Partnerské obce

znak město Erlbach  zank město Bubenreuth

     Erlbach        Bubenreuth

Znak Markneukirchen

 Markneukirchen

Obce a města v okolí

Znak Plesná Znak Sklaná

    Plesná           Skalná

Znak Kraslice   Zank Cheb

Kraslice           Cheb

Znak Karlovarský kraj Kamenné vrchy

Karlovarský    Kamenné   
kraj               vrchy