Město Luby
Město Luby

Matrika a evidence obyvatel

Edita Farová - matrikářka 

telefon: 354 229 411, email: farova@mestoluby.cz
 

Ing. Jana Kyseláková - matrikářka 

telefon: 354 229 420, email: kyselakova@mestoluby.cz

 

Oddělění zajištuje:

 • Matriční agendu pro Luby a Nový Kostel – sjednání uzavření manželství, zápisy do matričních knih,  žádosti o duplikát matričního dokladu, žádosti o nahlédnutí do matričních knih, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení k církevnímu sňatku, žádosti o změnu jména – příjmení, zápisy o určení otcovství, žádosti o zápisy do Zvláštní matriky Brno
 • Ověřování pravosti podpisů a shody originálu s kopií listin.
 • Agendu evidence obyvatel – přihlašování občanů k trvalému pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, poskytuje údaje z informačního systému, vydává voličské průkazy.
 • Ve spolupráci se stavebním odborem připravuje podklady pro číslování domů.
 • Vypracovává zprávy o občanech města na základě žádosti orgánů činných v trestním řízení, občanskoprávním řízení, orgánů státní správy a organizací.
 • V rámci projektu Czech POINT vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
 • Práci podatelny a kopírování dokumentů pro veřejnost.
 • Přidělování bytů ve vlastnictví města Luby - výměna bytů, evidování žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o přidělení bytu.
 • Výkon opatrovnictví osob, kterým bylo ustanoveno město Luby opatrovníkem.
 • Zajišťuje vítání dětí do života, jubilejní svatby, blahopřání k jubileím

 

MATRIKA:

 • Narození:

K zápisu narození je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo. Zápis do knihy narození a vystavení rodného listu se provede do 30 dnů po obdržení podkladů a na základě písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyly-li jeho matce ani následně poskytnuty zdravotní služby.

 

 • Určení otcovství k nenarozenému, příp. narozenému dítěti:

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.

Potřebné doklady:

 • rodné listy rodičů dítěte
 • občanské průkazy rodičů dítěte
 • matka předloží těhotenský průkaz
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela
 • u narozeného dítěte rodný list dítěte
 • V případě rozvedených a ovdovělých matek může být k dítěti určeno otcovství pouze za předpokladu, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, případně od úmrtí manžela, uplynulo 300 dní. Pokud tato doba neuplynula, předloží matka originál oddacího listu a jako otec dítěte bude zapsán bývalý manžel, resp. zemřelý manžel. Následně je možné podat návrh na popření otcovství na okresním soudě podle místa trvalého pobytu matky.

 

 • Uzavření manželství:

U matričního úřadu, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá, je nutné si předem domluvit termín a místo konání svatebního obřadu. Předběžnou rezervaci termínu lze domluvit i telefonicky.

Snoubenci před sňatkem vyplní dotazník k uzavření manželství, součástí žádosti je prohlášení snoubenců, že vzájemně znají svůj zdravotní stav, majetkové vztahy, budoucí bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Spolu s dotazníkem předloží snoubenci rodné listy, platné občanské průkazy, případně pravomocné rozsudky o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela

Pokud již mají snoubenci společné děti, je nutné doložit matričnímu úřadu jejich rodné listy.

 

 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost státního občana České republiky nebo bezdomovce, nebo jimi zplnomocněné fyzické osoby. Předkládá se v cizině před orgánem cizího státu. Platnost vysvědčení je 6 měsíců od data vystavení.

 

 • Osvědčení k církevním sňatku

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.

Správní poplatky:

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR

3 000 Kč

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR

2 000 Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1 000 Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

500 Kč

Poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

 

 • Úmrtí

Vystavení úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který matričnímu úřadu zasílá lékař nebo lékařské zařízení. Po doručení osobních dokladů zemřelého prostřednictvím lékařského zařízení nebo pohřební služby vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán poštou do vlastních rukou.

 

 • Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. 

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad a předloží:

 • doklad, kterým prokáže svoji totožnost, popřípadě
 • veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

 

Správní poplatky

 • Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.
 • Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč

 

 • Nahlížení do matričních knih

Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

 

 • Změna jména a příjmení

O změnu jména nebo příjmení může žádat občan ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR, fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen:

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte;
 • u rozvedených pravomocný rozsudek o rozvodu manželství;
 • u ovdovělých úmrtní list;
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu);
 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden;
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu);
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení;
 • písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.

 

 • Ohlášení změny příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení (příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství).

Správní poplatky
 • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení: 100 Kč
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech: 1 000 Kč

 

 • Zápis matričních událostí do zvláštní matriky Brno

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství a úmrtí občana ČR, ke kterému došlo na území cizího státu, zastupitelském úřadu České republiky, námořním plavidle nebo v letadle mimo území České republiky nebo místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává po prokázání totožnosti u zastupitelského úřadu České republiky, u kteréhokoli matričního úřadu nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.

 

LEGALIZACE A VIDIMACE:

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Potřebné doklady: občanský průkaz nebo cestovní doklad nebo průkaz k povolení k pobytu.

Správní poplatek: 30 Kč za každý podpis.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Správní poplatek: 30 Kč za každou i započatou stránku.

 

EVIDENCE OBYVATEL:

 

 • Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Předkládané doklady 

 • platný občanský průkaz.
 • vlastník domu nebo bytu nemusí předkládat výpis z katastru nemovitostí (ale musí sdělit katastrální území, číslo popisné a číslo bytové jednotky, tak jak je vedeno na katastru nemovitostí), ohlašovna sama dálkovým přístupem v katastru nemovitostí ověří vlastnické právo
 • při přihlašování do nájemního bytu - doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva - musí obsahovat identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo). Pokud přihlašovaný není vlastník či nájemník, pak je třeba úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny (oprávněná osoba musí zároveň předložit platný občanský průkaz).

K přihlášení dětí do 15 let zákonný zástupce předloží rodný list dítěte. Jestliže má dítě vydán občanský průkaz, předloží zákonný zástupce i tento.

Po změně trvalého pobytu je občan povinen do 15 pracovních dnů požádat o vydání nového občanského průkazu.

Správní poplatek:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50 Kč

Děti do 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

 

 • Poskytnutí údajů z informačního systému

Ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě. Žádost se podává buď na základě tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" nebo písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince.

Správní poplatek: Potvrzení z informačního systému 50 Kč.

 

 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné provést ve správním řízení na návrh oprávněné osoby.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu v případě, kdy zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Navrhovatel je povinen existenci obou uvedených podmínek správnímu orgánu prokázat.

Správní poplatek:

Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu je od 1.1.2016 zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.

 

 • Vítání občánků

Vážení rodiče nově narozených občánků města. S ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů a zaslání pozvánky na Vítání občánků. Z toho důvodu již nebudou pozvánky na Vítání občánků zasílány rodičům automaticky. Máte-li zájem zúčastnit se Vítání občánků, můžete přihlášku podat.

Dotazník k uzavření manželství.pdf

Dotazník k uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,58 MB
Staženo: 1,147×
Vloženo: 9. 1. 2016

Pravidla pro přidělování městských bytů.pdf

Pravidla pro přidělování městských bytů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 218,34 kB
Staženo: 1,136×
Vloženo: 9. 1. 2016

Přihlášky na "Vítání občánků"

pŘihlÁŠka-vítání občánků.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 41,76 kB
Staženo: 962×
Vloženo: 27. 4. 2016

Žádost o byt.doc

Žádost o byt.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 40 kB
Staženo: 845×
Vloženo: 9. 1. 2016

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému.pdf

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,19 kB
Staženo: 940×
Vloženo: 9. 1. 2016

Žádost o vydání matričního dokladu.doc

Žádost o vydání matričního dokladu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24 kB
Staženo: 745×
Vloženo: 9. 1. 2016

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku.doc

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 39,5 kB
Staženo: 766×
Vloženo: 9. 1. 2016

Žádost o vyhotovení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.doc

Žádost o vyhotovení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 21,5 kB
Staženo: 746×
Vloženo: 9. 1. 2016

Žádost o zápis příjmení ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice.doc

Žádost o zápis příjmení ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29,5 kB
Staženo: 804×
Vloženo: 9. 1. 2016

Žádost o zápis příjmení, která neodpovídá pravidlům české mluvnice - při uzavření manželství do 30.06.2001.doc

Žádost o zápis příjmení, která neodpovídá pravidlům české mluvnice - při uzavření manželství do 30.06.2001.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26,5 kB
Staženo: 768×
Vloženo: 9. 1. 2016

Žádost o změnu jména - příjmení pro dítě.doc

Žádost o změnu jména - příjmení pro dítě.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB
Staženo: 725×
Vloženo: 9. 1. 2016

Žádost o změnu jména-příjmení.doc

Žádost o změnu jména-příjmení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB
Staženo: 767×
Vloženo: 9. 1. 2016

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.doc

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37,5 kB
Staženo: 812×
Vloženo: 9. 1. 2016

Radnice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
déšť se sněhem 5 °C -3 °C
pátek 26. 4. oblačno 11/-4 °C
sobota 27. 4. jasno 16/2 °C
neděle 28. 4. oblačno 19/6 °C

Kudy z nudy - partner webu

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Praktické

Nabídky práce

3D-model Luby

Videa lubských akcí

Partnerské obce

znak město Erlbach  zank město Bubenreuth

     Erlbach        Bubenreuth

Znak Markneukirchen

 Markneukirchen

Obce a města v okolí

Znak Plesná Znak Sklaná

    Plesná           Skalná

Znak Kraslice   Zank Cheb

Kraslice           Cheb

Znak Karlovarský kraj Kamenné vrchy

Karlovarský    Kamenné   
kraj               vrchy